Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene voorwaarden

Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen over de overeenkomst tussen u en ons.

Bedrijfsgegevens:

Naam: De Rank Kampen
Vestigingsadres: Oudestraat 17,8261 CC Kampen
Telefoonnr: 038 3322981
Mailadres: info@rankkampen.nl
KVK-nr: 05030786
BTW-nr: 007045670B01
IBAN: NL84RABO0331238896

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Rank op de website, het gebruik van de website en op elke via de website tot stand gekomen overeenkomst.
De Rank kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen.
De Rank garandeert niet dat informatie op de website altijd correct, actueel of volledig is.

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is De Rank bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
De Rank kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Klachten

De Rank doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email van op de hoogte te stellen. Wij zullen dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van De Rank, van het personeel en de producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. De Rank is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van De Rank is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Rank, dan wel tussen De Rank en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Rank, is De Rank niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Rank.

Overmacht

De Rank is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Rank geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Rank niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als De Rank het recht de overeenkomst, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, te ontbinden.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.